Keterangan Kurang Mampu

  • Dibaca: 413 Pengunjung

Persyaratan Surat Keterangan Kurang Mampu

 

  1. Fotocopy KK/KTP yang bersangkutan
  2. Surat Pernyataan menerangkan memang benar yang bersangkutan kurang mampu
  3. Surat Keterangan dari Kaling/Kelian Dinas

Surat Keterangan dibuat dan ditanda tangani Kaling/Kelian Dinas dan disahkan oleh Lurah/Perbekel, selanjutnya disahkan Camat.

  • Dibaca: 413 Pengunjung